Obxectivos/Objetivos

Celebración

Dar continuidade aos encontros que se teñen realizado até o de agora, sentirnos en compaña e empoderarnos para seguir adiante

Dar continuidad a los encuentros que se han venido realizando hasta ahora, sentirnos en compañía y empoderarnos para continuar adelante.

Diagnóstico

Divulgar e impulsar el movimiento de transición y el decrecimiento, informar sobre los límites al crecimiento y sobre la imperiosa necesidad de un nuevo paradigma de vida.

Divulgar e impulsar o movemento de transición e o decrecemento, informar sobre os límites do crecemento e sobre a imperiosa necesidade dun novo paradigma de vida.

Inspirar el cambio · Inspirar o cambio

Visibilizar e partillar exemplos do que xa está sucedendo en todas partes, para aprender e para visualizar o paradigma emerxente.

Visibilizar y compartir ejemplos de lo que ya está sucediendo en todas partes, para aprender y para visualizar el paradigma emergente.

Transición Interior

Dar espazo á Transición Interior, á fonda convicción de que non hai “eu e o mundo”, que todo vai unido, que non hai cambio global se non hai cambio interior e que o cambio interior tamén se xesta traballando polo cambio global. Enfrontar a vertente psicolóxica e emocional do cambio, tan pouco presente no activismo eco-social, e tan necesaria para dotar de profundidade e continuidade aos propios movementos de Decrecemento e Transición e facelos máis resilientes.

Dar espacio a la Transición interior, a la convicción profunda de que no hay “yo y mundo”, que todo va unido, que no hay cambio global si no hay cambio interior y que el cambio interior también se gesta trabajando por el cambio global. Enfrentar la vertiente psicológica y emocional del cambio, tan poco presentes en el activismo eco-social, y tan necesaria para dotar de profundidad y continuidad a los propios movimientos de Decrecimiento y transición y hacerlos más resilientes.

Ámbito local

Potenciar o proceso de cambio tanto en Galiza como nas comarcas que conflúen en Betanzos, apoiando e dando visibilidade ás iniciativas que xa existen e impulsando novos proxectos.

Potenciar el proceso de cambio tanto en Galicia como en las comarcas que confluyen en Betanzos,  apoyando y dando visibilidad a las iniciativas que ya existen e impulsando nuevos proyectos.

Ámbito estatal / Ibérico

Fortalecer o proxecto da Red de Transición, así como outras redes de transición, decrecemento e outros movementos eco-sociais.

Fortalecer el proyecto de la Red de Transición, así como otras redes entorno a la transición, el decrecimiento, y otros movimientos eco-sociales.